Informatii pentru pescari

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1236: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
D.A.T.
Mesaje: 5
Membru din: Mie Noi 15, 2017 11:27 am
Localitate: Constanta
Interese: De ceva vreme Dobrogea Adenture Team a aparut in Constanta, avand ca principal scop promovarea sportului extrem. Este un aftfel mod de a spune ca incurajam tinerii sa faca miscare in aer liber.
Ocupaţia: Sport extrem, distractie si aventura
Contact:

Informatii pentru pescari

Mesajde D.A.T. » Lun Feb 12, 2018 9:51 am

ORDINUL nr. 60 din 8 martie 2017

privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicarii pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu exceptia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”

EMITENT MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017

Avand în vedere:
– Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 2.004 din 3 martie 2017,
– consultarile cu membrii Comitetului Consultativ pentru Sectorul Pescaresc din care fac parte reprezentantii forurilor de reprezentare ale asociatiilor de pescari legal constituite la nivel national;
– realizarea obiectivelor privind politica comuna în domeniul pescuitului pentru asigurarea protectiei si conservarii resurselor acvatice vii prin planuri multianuale pentru managementul durabil al resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale si implementarea politicilor referitoare la ecosistemele acvatice si la mediu;
– necesitatea reglementarii accesului la resursele acvatice vii;
– necesitatea îmbunatatirii administrarii si exploatarii durabile a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale;
– întarirea activitatilor de control, inspectie si colectare date, corelata cu consolidarea raspunderilor si sanctiunilor,
luand în considerare prevederile:
– art. 2 pct. 18^2 si 27^1, art. 9 alin. (1) si (3), art. 23 alin. (4) si (5) si art. 56 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. X din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
– art. 2 alin. (1) si art. 17 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
în temeiul:
– art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare;
– art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Articolul 1
Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale din Romania, cu exceptia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, se face de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, denumita în continuare ANPA, în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, pe baza unui permis nominal emis de catre ANPA si eliberat de aceasta sau de asociatiile de pescari în scop recreativ, dupa caz, fara perceperea de taxe si tarife, astfel:
– direct catre pescarii în scop recreativ pentru Dunare cu bratele sale, Marea Neagra si habitatele piscicole naturale necontractate de asociatiile de pescari în scop recreativ;
– catre asociatiile de pescari în scop recreativ legal constituite si recunoscute, prin încheierea pe o perioada de 10 ani de contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, pentru toate celelalte categorii de habitate piscicole naturale.

Articolul 2
(1) Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu exceptia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, se face în baza permiselor emise anual de ANPA si eliberate direct de aceasta catre pescarii în scop recreativ sau prin asociatiile de pescari în scop recreativ care au încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.
(2) Permisul de pescuit recreativ este valabil atat pentru zonele pe care asociatia al carei membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor acvatice vii, cat si pentru zonele pe care alte asociatii au încheiate contracte, pe baza de reciprocitate, fara a se depasi capacitatea anuala de pescuit stabilita pe baza de studii stiintifice de specialitate.
(3) Practicarea pescuitului recreativ de catre pescarii neafiliati la o asociatie de pescari în scop recreativ se face în baza regulamentului propriu al asociatiei care are încheiate contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ pentru zona/zonele de pescuit recreativ solicitata/solicitate de acestia.

Articolul 3
Modelul permisului de pescuit recreativ eliberat de asociatiile de pescari în scop recreativ este prevazut în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 4
Modelul permisului de pescuit recreativ pentru Dunare cu bratele sale, Marea Neagra si habitatele piscicole naturale necontractate de asociatiile de pescari în scop recreativ este prevazut în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 5
Pentru încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ solicitantii vor depune la sediul filialelor regionale ale ANPA/Directiei politici si inspectii maritime o solicitare scrisa pentru zona/zonele de pescuit recreativ delimitata/delimitate conform deciziei presedintelui ANPA, care sa aiba anexat urmatoarele documente:
a) certificatul din Registrul special, eliberat de grefa judecatoriei/tribunalului de la sediul asociatiei de pescari, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentatiei;
b) înregistrarea de catre ANPA în Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari în scop recreativ;
c) numarul mediu de membri pescari în scop recreativ înregistrati în documentele asociatiei în anul precedent solicitarii;
d) planul de management pentru practicarea pescuitului recreativ al asociatiei pentru zona/zonele de pescuit recreativ solicitata/solicitate, elaborat de institutii de cercetare din domeniul pescuitului si acvaculturii, pentru o perioada de 10 ani;
e) lista dotarilor tehnice proprii;
f) lista personalului propriu pentru controlul/paza obiectivelor aferente zonei/zonelor de pescuit recreativ solicitate (în copii conforme cu originalele);
g) lista personalului propriu cu studii medii sau superioare (în copii conforme cu originalele);
h) ultima situatie financiara;
i) certificat fiscal (din care sa rezulte ca nu înregistreaza datorii la Directia Generala Finante Publice si consiliul local).

Articolul 6
Continutul Planului de management pentru practicarea pescuitului recreativ este prezentat în anexa nr. 3, care face parte din prezentul ordin.

Articolul 7
Grila de evaluare este prezentata în anexa nr. 4, care face parte din prezentul ordin.

Articolul 8
Perioadele pentru depunerea solicitarilor, evaluarea acestora si perioada pentru solicitarea de clarificari se stabilesc prin decizie a presedintelui ANPA.

Articolul 9
Perioadele de depunere a contestatiilor si de solutionare a acestora se stabilesc prin decizie a presedintelui ANPA.

Articolul 10
Comisiile de evaluare a documentatiilor depuse de solicitanti si Comisiile de solutionare a contestatiilor se stabilesc prin decizie a presedintelui ANPA în termen de 10 zile lucratoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Articolul 11
Aprobarea modelului de contract de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ se stabileste prin decizie a presedintelui ANPA în termen de 10 zile lucratoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Articolul 12
ANPA va asigura publicitatea prealabila a prevederilor prezentului ordin care sa conduca la un tratament nediscriminatoriu pentru toti solicitantii.

Articolul 13
(1) Atribuirea contractului pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va face în favoarea solicitantului care obtine punctajul cel mai mare, calculat în conformitate cu criteriile si grila de evaluare.
(2) În situatia existentei unor punctaje egale pentru zona/zonele de pescuit solicitata/solicitate, contractul pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se va atribui solicitantului care obtine punctajul mai mare la capacitatea tehnico-profesionala.

Articolul 14
Contractele aflate în derulare produc efecte juridice pana la termenul prevazut în contract.

Articolul 15
(1) Asociatiile de pescari în scop recreativ care au încheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ cu ANPA au obligatia refacerii resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale prin populari cu puiet de peste.
(2) Speciile si cantitatile de puiet de peste se stabilesc prin contract si acte aditionale.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage de drept rezilierea contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.

Articolul 16
Asociatiile de pescari în scop recreativ care au încheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ asigura paza cu personal propriu, angajat si autorizat în conditiile legii, si colaboreaza cu personalul ANPA cu drept de inspectie si control în actiunile de constatare si sanctionare a contraventiilor si infractiunilor în domeniul pescuitului recreativ.

Articolul 17
(1) Pentru întocmirea Raportului anual de colectare date, asociatiile de pescari în scop recreativ au obligatia sa prezinte ANPA situatia centralizatoare a capturilor realizate de catre membrii lor pana la data de 31 ianuarie a anului în curs, pentru anul precedent.
(2) Asociatiile de pescari în scop recreativ prezinta pentru fiecare trimestru, pana la data de 10 a lunii urmatoare trimestrului, situatia nominala actualizata a pescarilor în scop recreativ membri ai asociatiei.

Articolul 18
La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 369/2016 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 5 aprilie 2016, se abroga.

Articolul 19
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Petre Daea
Bucuresti, 8 martie 2017.
Nr. 60.

Anexa 1

Modelul permisului de pescuit recreativ nominal eliberat deasociatiile de pescari în scop recreativ
Fata

Verso:
Pescuitul recreativ al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice vii din habitatele piscicole naturale apartinand zonei/zonele contractate pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ordinului comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii.
Descriere:
Permisul este de tip plastifiat, de culoare alba, cu element de siguranta.
Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, latime – 6,5 cm.

Anexa 2

Modelul permisului de pescuit recreativ nominal pentru Dunare,Marea Neagra si habitatele piscicole naturalenecontractate de asociatiile de pescuit recreativ
Fata

Verso:
Pescuitul recreativ al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice vii din Dunare cu bratele sale, Marea Neagra si habitatele piscicole naturale necontractate de asociatiile de pescuit recreativ se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ordinului comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii.
Descriere:
Permisul este de tip plastifiat, de culoare albastra, cu element de siguranta.
Dimensiunile formatului sunt: lungime – 10 cm, latime – 7 cm.
Dobrogea Adventure Team

D.A.T.
Mesaje: 5
Membru din: Mie Noi 15, 2017 11:27 am
Localitate: Constanta
Interese: De ceva vreme Dobrogea Adenture Team a aparut in Constanta, avand ca principal scop promovarea sportului extrem. Este un aftfel mod de a spune ca incurajam tinerii sa faca miscare in aer liber.
Ocupaţia: Sport extrem, distractie si aventura
Contact:

Re: Informatii pentru pescari

Mesajde D.A.T. » Lun Feb 12, 2018 9:53 am

ORDIN Nr. 342/28.05.2008

privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 2 iunie 2008

Avand in vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 2.676 din 7 mai 2008, Adresa Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii nr. 1.837 din 12 mai 2008, Adresa Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" nr. 1.726 din 18 aprilie 2008 si Adresa Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit si Acvacultura-Galati nr. 1.423 din 15 aprilie 2008, in temeiul art. 12 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura si al art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba dimensiunile minime, in centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Dimensiunile minime in centimetri ale exemplarelor de pesti si ale altor vietuitoare acvatice care pot fi retinute la pescuit din raul Prut si din lacul de acumulare Stanca-Costesti sunt cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003.

Art. 3. - Marimea pestelui, stabilita pentru pescuit, este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudale.

Art. 4. - Speciile de pesti nenominalizate in anexa nu sunt restrictionate la pescuit in functie de dimensiunea minima, cu exceptia sturionilor si lostritei, care sunt interzisi la pescuit.

Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

ANEXA

Dimensiunile minime, in centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic

1. Avat (Aspius aspius) 30 cm

2. Aterina (Atherina mochon) 7 cm

3. Babusca (Rutilus rutilus) 15 cm

4. Batca (Blicca bjioerkna) 15 cm

5. Biban (Perca fluviatilis) 12 cm

6. Crap (Cyprinus carpio) 35 cm

7. Caras (Carassius auratus) 15 cm

8. Caracuda (Carassius carassius) 17 cm

9. Cosac (Abramis sp.) 25 cm

10. Clean (Leuciscus cephalus) 25 cm

11. Coregon (Coregonus sp.) 22 cm

12. Calcan (Scophthalmus maeoticus) 45 cm

13. Cambula (Pleuronectes, Platichthys flesus) 20 cm

14. Chefal (Mugil sp.) 25 cm

15. Fusar (Aspro streber) 12 cm

16. Gingirica (Clupeonela cultriventris) 7 cm

17. Hamsie (Engraulis encrasicholus) 7 cm

18. Lin (Tinca tinca) 25 cm

19. Lipan (Thymallus thymallus) 25 cm

20. Morunas (Vimba vimba) 25 cm

21. Mreana (Barbus barbus) 27 cm

22. Oblete (Alburnus alburnus) 12 cm

23. Platica (Abramis brama) 25 cm

24. Pastrav (Salmo sp.) 20 cm

25. Rosioara (Scardinus erythrophtalmus) 15 cm

26. Rizeafca (Alosa caspio) 15 cm

27. Sabita (Pelecus cultratus) 20 cm

28. Rechin (Squalus acanthias) 120 cm

29. Scobar (Chondostroma nasos) 20 cm

30. Somn (Silurus glanis) 50 cm

31. Scrumbie de Dunare (Alosa pontica) 22 cm

32. Scrumbie albastra (Alosa maeotica) 23 cm

33. Stavrid (Trachurus mediteraneus) 12 cm

34. salau (Stizostedion sp.) 40 cm

35. stiuca (Esox lucius) 40 cm

36. sprot (Spratus spratus) 7 cm

37. Vaduvita (Leuciscus idus) 30 cm

38. Raci (Astacus sp.) 9 cm

39. Scoica de rau (Unio pictorum) 8 cm

40. Broaste (Rana sp.) 30g/buc. cm

41. Cosas (Ctenopharingodon idella) 40 cm

42. Novac (Hypophthalmichthys nobilis) 40 cm

43. Sanger (Hypophthalmichthys molitrix) 40 cm

44. Midie (Mytilus galloprovincialis) 4,5 cm

45. Rapana (Rapana venosa) 5 cm
Dobrogea Adventure Team

D.A.T.
Mesaje: 5
Membru din: Mie Noi 15, 2017 11:27 am
Localitate: Constanta
Interese: De ceva vreme Dobrogea Adenture Team a aparut in Constanta, avand ca principal scop promovarea sportului extrem. Este un aftfel mod de a spune ca incurajam tinerii sa faca miscare in aer liber.
Ocupaţia: Sport extrem, distractie si aventura
Contact:

Re: Informatii pentru pescari

Mesajde D.A.T. » Lun Apr 16, 2018 8:48 am

Ordinul nr. 8/174/2018 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2018
Adaugat de Redactia info-delta.ro - Feb 23, 2018

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ministerul Mediului
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 11.527/2018 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Referatul de aprobare nr. 100.385 din 16.02.2018 al Directiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului,
luand in considerare prevederile:
– art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003;
– art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile ulterioare, si art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si viceprim-ministrul, ministrul mediului, emit urmatorul ordin:

CAPITOLUL I

Zone si perioade de prohibitie
Art. 1. – (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie-5 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 de zile, in perioada 7 aprilie-22 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
(2) Pentru Golful Musura, perioada de prohibitie se poate prelungi, pentru conditii hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului.
(3) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie-05 iunie inclusiv.
(4) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice in zona Garla Turceasca-Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie-05 iunie inclusiv.
(5) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice in fluviul Dunarea in zona care constituie frontiera de stat cu Republica Bulgaria, pe o durata de 45 de zile, in perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv.
(6) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice in fluviul Dunarea in zona care constituie frontiera de stat cu Ucraina, pe o durata de 45 de zile, in perioada 22 aprilie-5 iunie inclusiv.
Art. 2. -In Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie-5 iunie inclusiv.
Art. 3. -Pentru lacurile de acumulare destinate productiei de energie electrica, in perioadele de prohibitie este interzisa scaderea dirijata a nivelului apei, in scopul asigurarii protectiei zonelor de depunere a icrelor, cu exceptia considerentelor de prevenire a calamitatilor naturale.
Art. 4. – Se declara zone de protectie pentru resursele acvatice vii:
– 500 m amonte si aval masurati pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor peste cursurile de apa;
– raul Mures in zona municipiului Arad, intre cartierele Micalaca si Subcetate (zona dintre podul rutier si podul CFR);
– raul Mures in zona localitatii Reghin, 1600 m de la confluenta raului Gurghiu cu raul Mures, pana la 500 m aval de „pragul” din localitatea Reghin avand coordonatele 46°47’18.31”N, 24°43’22.90”E (mal drept amonte) si 46°47’05.72”N, 24°43’02.78” (mal drept aval);
– raul Mures prag beton Brancovenesti, 2000 m amonte pana la balastiera „Hanes” avand coordonatele 46°52’37.94”N, 24°46’36.81”E (mal drept amonte) si 46°51’40.72”N, 24°46’08.08″E (mal drept aval);
– raul Mures in zona localitatii Valenii de Mures, de la puntea de peste rau in amonte 300 m, avand coordonatele 46°53’13.60”N, 24°47’33.23”E (mal drept amonte) si 46°53’07.61”N, 24°47’19.59”E (mal drept aval);
– raul Mures in zona localitatii Cristesti, in spatele combinatului chimic Azomures – 1400 m de la teava de gaz pana la 250 m aval podul de inele avand coordonatele 46°30’56.64”N, 24°29’44.01”E (mal drept amonte) si 46°30’35.90”N, 24°28’53.49a09’E (mal drept aval);
– raul Mures in zona localitatii Gheja – 1000 m la podul de cale ferata (500 m aval si amonte de pod) avand coordonatele 46.27’40.16”N, 24.03’40.43”E (mal drept amonte) si 46°26’07.59”N, 24°03’34.54”E (mal drept aval);
– raul Mures in zona localitatii Moresti – 1300 m de la podul rutier, in aval pana la podul de inele avand coordonatele 46°29’17.05”N, 24°26’24.52”E (mal drept amonte) si 46°28’56.27”N, 24°25’38.03”E (mal drept aval);
– raul Mures in zona localitatii Chinari la teava de gaz – 500 m (250 m aval si 250 m amonte fata de curba „la terenul de fotbal”), avand coordonatele 46°36’11.51”N, 24°35’29.37”E (mal drept amonte) si 46°36’01.31”N, 24°35’20.75”E (mal drept aval);
– raul Crisul Repede, localitatea Tarian, de la priza de captare canalul Crisurilor Tarian 47°5’17.16”N, 21°47’2.01”E in aval pana la puntea pietonala Tarian 47°5’15.30”N, 21°46’4.65”E;
– raul Crisul Repede, localitatea Cheresig, de la evacuare canal Alceu (amenajare piscicola Cheresig) 47°1’50.75”N, 21°41’36.36”E in aval 150 m de la podu Cheresig 47°1’46.46”N, 21°41’23.07”E;
– raul Crisul Repede, comuna Santandrei/localitatea Santion, 500 m aval 47°4’53.38”N, 21°50’16.25”E si amonte 47°4’47.13”N, 21°50’49.84”E de priza de apa statie sortare balastiera Aquaserv Santion;
– raul Crisul Repede, municipiul Oradea, amonte hotel Continental 47°3’17.80”N, 21°56’36.13”E pana la pod Dacia 47°3’19.80”N, 21°56’24.38”E;
– raul Crisul Negru, localitatea Soimi, de la halta Soimi 46°41’7.97″N, 22°7’36.95”E spre amonte pana la podul Urvis de Beius 46°40’49.56”N, 22°9’1.37”E;
– raul Crisul Negru, localitatea Ginta, de la prag Ginta confluenta amonte canal moara Ginta 46°45’3.41”N, 22°5’0.28”E in aval pana la polder Ginta 46°45’36.53”N, 22°3’37.23E;
– raul Olt aval baraj ACH Avrig avand coordonatele – lat. 45.743333, long. 24.389500 – pana la 200 m aval confluenta cursului principal al Oltului cu bratul secundar avand coordonatele – lat. 45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.
In aceste zone se interzice pescuitul incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 martie fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1.
Art. 5. – Se declara zone de refacere biologica pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
a) pe raul Prut, sectorul cuprins intre barajul Stanca- Costesti si confluenta cu raul Elan, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (2);
b) pe Dunarea Veche sectorul cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 si pana la confluenta cu canalul Raducu, tot timpul anului;
c) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, tot timpul anului;
d) lacurile Erenciuc si Zmeica, tot timpul anului;
e) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe, tot timpul anului, cu exceptia zonei cuprinse intre km 16 si km 20;
f) lacul Cuejdel rezervatie naturala din judetul Neamt, tot timpul anului;
g) paraiele Iapa, Tarcau si Sabasa din judetul Neamt, tot timpul anului;
h) bratul secundar al raului Olt rezultat in urma devierii artificiale a raului Olt din zona localitatilor Sarata-Colun avand coordonatele – lat. 45.768266, long. 24.490176 pana la confluenta cu cursul principal al Oltului avand coordonatele – lat. 45.772138, long. 24.486772, tot timpul anului;
i) bratul secundar al raului Olt din zona localitatii Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig avand coordonatele – lat. 45.746467, long. 24.383083 pana la confluenta cu cursul principal al Oltului avand coordonatele – lat. 45.739114, long. 24.376745, tot timpul anului;
j) paraul Neagra din judetul Suceava intre Gura Negrisoarei si Gura Cristisorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;
k) paraul Negrisoara din judetul Suceava intre Gura Negrisoarei si Darmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;
l) raul Mures, tot timpul anului, in zonele:
– localitatea Petelea, curba de la Petelea, 700 m (450 m aval si 250 m amonte fata de curba) avand coordonatele 46°44’18.46”N, 24°42’26.13”E (mal drept amonte) si 46°44’3.13”N, 24°42’15.09.”E (mal drept aval);
– localitatea Glodeni, la teava de gaz – 400 m (200 m aval si 200 m amonte de teava), avand coordonatele 46°39’27.55”N, 24°37’35.61”E (mal drept amonte) si 46°39’20.50”N, 24°37’20.62”E (mal drept aval);
– localitatea Chinari la teava de gaz – 600 m (400 m aval si 200 m amonte fata de teava), avand coordonatele 46°36’01.64”N, 24°35’18.12”E (mal drept amonte) si 46°35’44.11”N, 24°35’08.82”E (mal drept aval);
– localitatea Salard si localitatea Andreasa – 5 km intre pod Salard si pod Andreasa avand coordonatele 46°57’07.20”N, 25°04’09.84”E (mal drept amonte) si 46°57’46.15”N, 25°01’50.44”E (mal drept aval);
– localitatea Galaoaia – podul Bozia – 600 m (300 m aval si amonte de pod) avand coordonatele 46°58’17.93”N, 24°55’14.39”E (mal drept amonte) si 46°58’14.04”N, 24°55’45.74”E (mal drept aval);
– localitatea Targu Mures amonte priza I, inclusiv „Bratul Mort” si paraul Cotus (de la gura de varsare amonte pana la prima curba – 680 m) – 500 m (amonte baraj pana la bacul de pe „Insula partidului”) avand coordonatele 46.33’55,43”N, 24.34’10.90”E (mal drept amonte) si 46°33’39.57”N, 24°34’02.52”E (mal drept aval);
– localitatea Targu Mures baraj priza I – 500 m aval pana la canalul de scurgere avand coordonatele 46.33’38.26”N, 24.34’02.87”E (mal drept amonte) si 46°33’32.15”N, 24°33’40.98”E (mal drept aval);
– localitatea Targu Mures baraj Ady, 600 m aval baraj pana la al doilea dig de piatra avand coordonatele 46.32’40.95”N, 24.31’53.15”E (mal drept amonte) si 46°32’27.18”N, 24°31’32.20”E (mal drept aval);
– localitatea Moresti „Sub padure” – 1600 m amonte pod Moresti pana la prag cascada avand coordonatele 46.29’52.95”N, 24.27’23.60”E (mal drept amonte) si 46°29’13.80”N, 24°26’23.58”E (mal drept aval);
– localitatea Cuci – 500 m in aval de barajul termocentralei avand coordonatele 46°28’12.85”N, 24°10’46.29”E (mal drept amonte) si 46°28’17.19”N, 24°10’47.75”E (mal drept aval);
– localitatea Chetani – 1600 m (curba amonte Chetani cate 800 m amonte si aval fata de curba) avand coordonatele 46°26’59.11”N, 24.02’27.76”E (mal drept amonte) si 46°27’34.72”N, 24°01’53.54”E (mal drept aval);
m) paraul Rastolnita de la gura tunelului baraj aval pana la gura de varsare avand coordonatele 47°00’54.67”N, 25°01’32.04”E (mal drept amonte) si 46°58’09.67”N, 24°59’19.45”E (mal drept aval);
n) paraul Voiniceni in zona localitatii Santana – 570 m de la gura de varsare in raul Mures amonte pana la teava de gaz, avand coordonatele 46°34’27.09”N, 24°33’45.44”E (mal drept amonte) si 46°34’26.11”N, 24°34’11.92”E (mal drept aval);
o) raul Tarnava Mica in zona localitatii Sangeorgiu de Padure
– 550 m amonte pod rutier pana la gura de varsare a paraului de evacuare a lacului Bezid avand coordonatele 46°25’53.32”N, 24°50’57.17”E (mal drept amonte) si 46°25’52.13”N, 24°50’29.98”E (mal drept aval);
p) raul Tarnava Mica in zona localitatii Sangeorgiu de Padure – 200 m aval pod de cale ferata avand coordonatele 46°25’59.84”N, 24°51’19.34”E (mal drept amonte) si 46°25’58.69”N, 24°51’12.05”E (mal drept aval);
q) paraul Caian de la confluenta cu paraul Chiscadaga pana la varsare in raul Mures, tot timpul anului;
r) raul Ponor de la izvoare pana la confluenta cu raul Crisul Alb, tot timpul anului;
s) raul Izvor de la izvoare pana la confluenta cu raul Crisul Alb, tot timpul anului;
s) raul Crisul Alb superior de la izvoare pana in localitatea Brad, tot timpul anului;
t) raul Romosel de la izvoare pana la podul Maiorului, tot timpul anului;
t) raul Valea Luncani de la izvoare pana la confluenta cu raul Strei, tot timpul anului;
u) raul Densus-Galbena de la izvoare pana la confluenta cu Raul Mare, tot timpul anului;
v) raul Malaiesti de la izvoare pana la confluenta cu raul Strei, tot timpul anului;
w) raul Mitesti de la izvoare pana la confluenta cu raul Strei, tot timpul anului;
x) Raul Alb de la izvoare pana la confluenta cu raul Strei, tot timpul anului;
y) raul Maleia de la izvoare pana la podul Rusu, tot timpul anului;
z) raul Voievodul de la izvoare pana la cantonul silvic Cimpa, tot timpul anului;
aa) raul Rausor de la Paltinei pana la confluenta cu Raul Mare, tot timpul anului;
bb) raul Zeicani de la paraul Aninei pana la localitatea Hatagel, tot timpul anului;
cc) raul Cerna Superioara de la izvoare pana la lacul Cincis, tot timpul anului;
dd) raul Cerna Inferioara I de la barajul Cincis pana la iesirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;
ee) raul Streiul Mijlociu de la confluenta cu paraul Crivadia pana la confluenta cu raul Barbat, tot timpul anului;
ff) raul Slasti de la izvoare pana la confluenta cu raul Cerna, tot timpul anului;
gg) raul Geoagiu de la izvoare pana la confluenta cu raul Mures, tot timpul anului;
hh) raul Tisa, localitatea Teceul Mic la 300 m in aval si 500 m in amonte de stalpul de frontiera nr. 258, tot timpul anului;
ii) raul Somes, localitatea Tamaia, 300 m amonte de bacul plutitor (zona „La horincie”), tot timpul anului;
jj) raul Lapus, localitatea Catalina, 500 m aval de barajul Catalina, tot timpul anului;
kk) raul Somesul Mare, 100 m aval si 100 m amonte de barajul priza alimentare cu apa a localitatii Beclean, tot timpul anului;
ll) raul Sieu, 100 m amonte si 100 m aval si amonte de la confluenta cu raul Somesul Mare, tot timpul anului;
mm) raul Mures, municipiul Arad, in zona balastierelor „La Vulpe” si „Del Bono”, tot timpul anului;
nn) raul Timis, municipiul Lugoj, intre podul vechi de fier si podul de beton, tot timpul anului;
oo) raul Timis, localitatea Sag, de la 100 m amonte de podul de cale ferata si pana la 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;
pp) raul Timis, 300 m aval de podul rutier Albina de pe soseaua Timisoara-Buzias, tot timpul anului;
qq) raul Buzau cu afluentii sai, amonte de confluenta cu paraul Dalghiu, tot timpul anului;
rr) paraul Dalghiu pe toata lungimea sa, tot timpul anului;
ss) raul Crisul Negru, localitatea Ginta de la punte aval „prag Ginta” 46°45’5.21”N, 22°4’38.95”E, in aval pana la polder Ginta 46°45’36.53’N, 22°3’37.23”E, tot timpul anului;
ss) raul Crisul Negru, localitatea Rapa, 825 m amonte priza captare 46°44’42.30”N, 21°51’50.98”E in aval pana la 500 m priza de captare 46°44’18.79”N, 21°51’24.92”E, tot timpul anului;
tt) raul Crisul Negru de la balastiera Batar 46°71’38.67”N, 21°82’56.07”E, in aval pana la canton ANIF Batar 46°70’59.40”N, 21°82’07.11”E, tot timpul anului;
tt) raul Crisul Negru, localitatea Taut, 825 m amonte priza captare 46°44’42.30”N, 21°51’50.98”E in aval pana la 500 m aval priza de captare 46°44’18.79”N, 21°51’24,92”E;
uu) raul Crisul Repede, comuna Santandrei/localitatea Santion, golful Santion, amonte 47°4’48.26”N 21°49’10.85”E, aval 47°4’44.46”N, 21°48’54.12”E;
vv) raul Crisul Repede, municipiul Oradea, de la podul Intelectualilor 47°3’18.71”N, 21°56’6.11”E pana la podul de la Centrul de calcul 47°3’39,30”N, 21°55’32.90”E;
ww) pe bratul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 martie-13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
xx) pe Dunare, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton) pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 martie-13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
yy) pe bratul Borcea, zona km 37-41 (Stelnica-Fetesti), pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 martie-13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie- 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
zz) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, tot timpul anului;
aaa) zona bazinului Dunarica (brat Smarda) de la confluenta cu bratul Ara (X=581892,421, Y=269290,926) pana la Vama noua (X=579526,105, Y=268507,768);
bbb) zona Rezervatiei Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitata de coordonatele:
Coordonate in Stereo 70 sectoarele zonei A:
257164; 788456 si, respectiv, 256493; 788501
257052; 787992 256509; 788802
259130; 788415 256202; 788814
259167; 788447 256190; 788515
Coordonate in Stereo 70 Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervatiei marine (in partea vestica, linia tarmului)
260634; 788334
260642; 800173
254039; 800173
255143; 788425
Coordonatele geografice (in ETRS89) sunt dupa cum urmeaza:
Sectoarele zonei A:
43°45’25,394”; 28°34’49,673” si respectiv: 43°45’03,625”;
28°34’50,360”
43°45’22,434”; 28°34’28,744” 43°45’03,712”;
28°35’03,824”
43°46’29,049”; 28°34’51,717” 43°44’53,764”;
28°35’03,754”
43°46’30,200”; 28°34’53,219” 43°44’53,803”;
28°34’50,388”
Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervatiei marine (in partea vestica, linia tarmului)
43°47’17,817”; 28°34’51,065”
43°47’00,814”; 28°43’39,704”
43°43’27,240”; 28°43’26,172”
43°44’20,064”; 28°34’44,310”
si a carei limita dinspre larg este balizata tot timpul anului.
Art. 6. – (1) In zonele de protectie si in zonele de refacere biologica sunt interzise:
a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice;
b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal.
(2) Prin exceptie, activitatile prevazute la alin. (1) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
a) cand pescuitul se desfasoara in scop stiintific;
b) din considerente de prevenire a calamitatilor naturale.
(3) Asociatiile de pescari recreativi au obligatia sa marcheze pe teren, cu semne vizibile, hotarele zonelor de protectie si ale zonelor de refacere biologica.

CAPITOLUL II
Specii si perioade de prohibitie

Art. 7. – (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice, dupa cum urmeaza:
a) stiuca, de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. 1;
b) in mod special, pe teritoriul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ/sportiv la stiuca este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release);
c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghibortul de rau (Gymnocephalus baloni), cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, tot timpul anului;
d) coregonul si lipanul, tot timpul anului;
e) pastravul de mare, tot timpul anului;
f) pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fantanel, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie inclusiv si din 15 septembrie pana pe 31 decembrie;
g) sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific;
h) femelele de raci, in perioada de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 15 iunie inclusiv, si femelele si masculii de raci, in perioada 1 noiembrie-31 decembrie inclusiv;
i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durata de 62 de zile, in perioada 1 iulie-31 august inclusiv.
(2) In apele Marii Negre se interzic:
a) prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul rechinului, detinerea si comercializarea acestuia, in perioada 15 martie-15 aprilie inclusiv si in perioada 15 octombrie- 30 noiembrie inclusiv;
b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toata perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific;
d) pescuitul guvizilor, pe o durata de 31 de zile, in perioada 1 mai-31 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica exclusiva).
(3) Perioada de prohibitie a calcanului este 15 aprilie- 15 iunie inclusiv.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minima a exemplarelor care vor fi retinute pe timpul pescuitului va fi de cel putin 45 cm (lungime totala).
(5) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), speciile marine de pesti, altele decat cele prevazute la alin. (2) si (3) din prezentul articol, sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot timpul anului. Utilizarea „beam traulului” in perioada de prohibitie a speciilor demersale se face cu obligativitatea notificarii Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura la fiecare iesire/intrare in port a ambarcatiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan, cu exceptia teritoriului Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” pana la izobata de 20 m.
Art. 8. – Prohibitia pescuitului in scop comercial, familial si recreativ al scrumbiei de Dunare se stabileste pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, in perioada 7 aprilie-16 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 15 zile, in perioada 12 aprilie-26 aprilie inclusiv;
c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Chiciu, km 374,5, pe o durata de 30 de zile, in perioada 12 mai-10 iunie inclusiv;
d) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Chiciu, km 374,5, pana la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 15 aprilie-15 mai inclusiv;
e) pescuitul scrumbiei este interzis in tot cursul anului in fata gurilor de varsare a Dunarii in mare pe o adancime de 5 kilometri in largul marii si pe un coridor lat de 2 kilometri socotit cate 1 kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sfantu Gheorghe si Sulina. In fata bratului Chilia, latimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul bratului, iar spre nord pana la limita apelor teritoriale romane;
f) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se admite pescuitul in scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci in perioada 28 martie-6 aprilie inclusiv, in zonele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de management si a Regulamentului Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
g) in sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sanger, novac, cosas) se pot retine in vederea valorificarii.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 9. – (1) Caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale, cu modificarile si completarile ulterioare.
2) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii si in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, in perioada 1 iunie-30 septembrie inclusiv.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), la propunerea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, in coditii hidrologice nefavorabile.
(5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
(6) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfantu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apa dulce se aplica reglementarile de pescuit pentru zonele de lacuri si balti.
(7) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este interzis pescuitul cu carlige cu nada (paragate si pripoane).
Art. 10. – (1) Capturarea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonante de urgenta.
(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale pe specii ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 11. – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura, inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
(2) In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” activitatea de recoltare este permisa in perioada de prohibitie numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” eliberat in baza urmatoarelor documente:
a) facturi fiscale din anul precedent de achizitie a materialului piscicol de populare de la societatile de profil care produc material piscicol si documentele doveditoare ale popularilor efectuate;
b) bilantul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicita avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteielor;
d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
(3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte a reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
Art. 12. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 13. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Danut Alexandru Potor,
secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Gratiela Leocadia Gavrilescu
Dobrogea Adventure Team

D.A.T.
Mesaje: 5
Membru din: Mie Noi 15, 2017 11:27 am
Localitate: Constanta
Interese: De ceva vreme Dobrogea Adenture Team a aparut in Constanta, avand ca principal scop promovarea sportului extrem. Este un aftfel mod de a spune ca incurajam tinerii sa faca miscare in aer liber.
Ocupaţia: Sport extrem, distractie si aventura
Contact:

Re: Informatii pentru pescari

Mesajde D.A.T. » Lun Apr 16, 2018 8:52 am

Prohibitie pescuit 2018 in Delta Dunarii – Oficial ARBDD

A fost publicat Ordinul privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2018

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii informeaza ca in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170/22.02.2018 a fost publicat Ordinul comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministrului Mediului cu nr. 8/174 februarie 2018 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2018.

Ordinul privind prohibitia pescuitului instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie – 5 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 de zile, in perioada 7 aprilie – 22 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in ordin.
Pentru Golful Musura perioada de prohibitie se poate prelungi, pentru conditii hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului.
Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in zona Garla Turceasca – Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie -5 iunie inclusiv.
Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fluviul Dunarea, in zona care constituie frontiera de stat cu Ucraina, pe o durata de 45 de zile, in perioada 22 aprilie- 5 iunie, inclusiv.
In Complexul Razim-Sinoe si in lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie – 5 iunie inclusiv.
Se declara zone de refacere biologica pentru resursele acvatice vii, in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, urmatoarele:
– Pe Dunarea Veche sectorul cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 si pana la confluenta cu Canalul Raducu, tot timpul anului;
– Lacul Gasca din Complexul Somova – Parches, tot timpul anului;
– Lacurile Erenciuc si Zmeica, tot timpul anului;
– Cursul vechi al Bratului Sf. Gheorghe, tot timpul anului, cu exceptia zonei cuprinse intre km. 16 si km. 20;
– Pe bratul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina, pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la Art. 1 alin.(1).

O exceptie de la perioadele mentionate anterior o constituie pescuitul in scop comercial, recreativ si familial la stiuca, perioada de prohibitie pentru aceasta specie de pesti incepe la data intrarii in vigoare a prezentului Ordin pana la data de 15 martie inclusiv, dar si cu respectarea prevederilor art. (1), a respectivelor perioade de prohibitie.
In mod special, pe teritoriul RBDD, in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ-sportiv la stiuca este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch&release).

Se interzice pescuitul comercial, recreativ si familial pentru femelele de raci, in perioada de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 15 iunie inclusiv, si femelele si masculii de raci in perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, inclusiv. (Art.7 )

Din prevederile Ordinului privind prohibitia pescuitului in scop comercial, familial si recreativ al scrumbiei de Dunare, aceasta se stabileste pe sectoare, astfel (Art. 8):
a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, in perioada 7 aprilie – 16 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 15 de zile, in perioada 12 aprilie – 26 aprilie inclusiv;
e) pescuitul scrumbiei este interzis in tot cursul anului in fata gurilor de varsare a Dunarii in mare, pe o adancime de 5 km in largul marii si pe un coridor lat de 2 km socotit cate un kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sf. Gheorghe si Sulina. In fata bratului Chilia, latimea coridorului interzis este de un kilometru spre sud de axul bratului, iar spre nord pana la limita apelor teritoriale romane.
f) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se admite pescuitul in scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci in perioada 28 martie – 6 aprilie inclusiv, in zonele aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management si a Regulamentului Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii,,.
Tinand seama de prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul privind prohibitia pescuitului in anul 2018 interzice:
– folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii si in complexul Razim – Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv;
– folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, in perioada 1 iunie – 30 septembrie inclusiv;
– folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim – Sinoe si in celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
– la propunerea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele, si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii,, in conditii hidrologice nefavorabile.
– pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” este interzis pescuitul cu carlige cu nada (paragate si pripoane).
Ordinul privind prohibitia pescuitului prevede ca dimensiunile minime ale pestilor si ale altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sa fie conforme cu cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 11, alin. 1, 2 si 3 prevad conditiile care permit desfasurarea activitatii de pescuit, in perioada de prohibitie, in amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii’’.
Sursa comunicat presa ARBDD
Dobrogea Adventure Team

MethodRO
Site Admin
Mesaje: 12
Membru din: Lun Noi 30, 2015 4:41 pm
Localitate: Constanta
Interese:
Ocupaţia:
Contact:

Re: Informatii pentru pescari

Mesajde MethodRO » Mie Ian 02, 2019 3:04 pm

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului au publicat proiectul de ordin privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2019.
Perioada generală de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, este pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv, iar pe fluviul Dunărea şi canalele aferente în zonă care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie – 09 iunie inclusiv.
Se interzice pescuitul comercial, recreativ și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:
a) Știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art.1;
b) în mod special, pe teritoriul Administrației Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, în afară perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ la stiucă este permis numai cu reținerea a maxim două exemplare, care să însumeze nu mai mult de 5 kilograme;
c) în mod special, pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ la crap este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release).

MethodRO
Site Admin
Mesaje: 12
Membru din: Lun Noi 30, 2015 4:41 pm
Localitate: Constanta
Interese:
Ocupaţia:
Contact:

Re: Informatii pentru pescari

Mesajde MethodRO » Mie Feb 13, 2019 11:14 am

Comunicat de presa ANPA


COMUNICAT DE PRESĂ privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019

În conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului cu nr. 54/76/2019 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2019, se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie – 09 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în ordin.

Se interzic:

– pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv.

– pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv.

– pescuitul în scop comercial şi recreativ al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv.

– pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluște şi alte viețuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie – 09 iunie inclusiv.

– pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște şi alte viețuitoare acvatice vii în Complexul Razim – Sinoe și lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie.

Se interzice pescuitul comercial, recreativ și familial al speciilor de pești și alte viețuitoare acvatice, după cum urmează:

a)știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie inclusiv, cu respectarea art. 1 din Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului cu nr. 54/76/2019 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2019;

b)în mod special, pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv la știucă este permis numai cu reținerea a maxim două exemplare pe zi, care să însumeze nu mai mult de 5 kilograme sau un singur exemplar dacă greutatea lui depășește 5 kg;

c)în mod special, pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv la crap este permis numai cu reținerea unui singur exemplar pe zi, care să nu depășească 5 kg;

d)în mod special, pe valea Iadului de la Baraj Leșu-Stâna de Vale și pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ/sportiv Dâmbovița Superioară (Schit Dragoslavele-Baraj Pecineagu), Lac Pecineagu, Vălsanul Mijlociu (Brădetu-Baraj Dobrogeanu), Geoagiu Superior (Izvoare până la Cheile Rămeț), râul Someșul Cald de la limita zonei de protecție integrală a Parcului Natural Apuseni, până la confluența cu Lacul Beliș, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al tuturor speciilor de pești, este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release).

e)pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;

f)coregonul și lipanul, tot timpul anului;

g)păstrăvul de mare, tot timpul anului;

h)păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv și din 15 septembrie 2019 până pe 30 aprilie 2020;

i)sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;

j)racul de munte (Astacus astacus), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie – 31 decembrie inclusiv;

k)capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie-31 august inclusiv.

În Marea Neagră se interzic:

a) reținerea, deținerea și comercializarea rechinului în perioada 15 martie-15 aprilie inclusiv și în perioada 15 octombrie-30 noiembrie inclusiv, în afara acestor perioade este permisă reținerea și comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuite accidental;

b)reținerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;

c)pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;

d)pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 15aprilie – 15 mai inclusiv;

e)pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din Zona Economică Exclusivă (ZEE).

Perioada de prohibiție a calcanului este 15 aprilie-15 iunie inclusiv.

Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului.

Prohibiția pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ al scrumbiei de Dunăre se stabilește pe sectoare astfel:

a)pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 26 martie – 04 aprilie inclusiv;

b)pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 01 aprilie – 15 aprilie inclusiv;

c)pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu, km 374,5, pe o durată de 15 zile, în perioada 09 aprilie – 23 aprilie inclusiv;

d)pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Chiciu, km 374,5, până la Baraj Porțile de Fier II, inclusiv brațul Gogoșu km 874,8, pe o durată de 20 de zile, în perioada 18 aprilie – 07 mai inclusiv;

e)pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în faţa gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării şi pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte şi de alta a axului braţelor Sfântu Gheorghe şi Sulina, în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;

f)în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 18 aprilie – 27 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";

g)în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reține în vederea valorificării.

MethodRO
Site Admin
Mesaje: 12
Membru din: Lun Noi 30, 2015 4:41 pm
Localitate: Constanta
Interese:
Ocupaţia:
Contact:

Re: Informatii pentru pescari

Mesajde MethodRO » Dum Apr 14, 2019 8:22 am

ANUNȚ privind eliberarea permiselor de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția RBDD
În data de 29.03.2019 a fost emis Ordinul MADR nr. 252 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 60 din 08.03.2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei “Delta Dunării“, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


În scurt timp de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial, ANPA va începe emiterea permiselor de pescuit recreativ valabile pentru anul 2019, data exactă fiind publicată pe site-ul oficial www.anpa.ro.

Conform prevederilor ordinului menționat mai sus, permisele de pescuit recreativ vor fi eliberate prin intermediul unui soft informatic on line.

Pentru desfășurarea activității de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția RBDD, ANPA va emite 3 tipuri de premise de pescuit recreativ, astfel:

1. Permis de pescuit recreativ la Marea Neagră;

2. Permis de pescuit recreativ pe Dunăre cu brațele sale și pe habitatele piscicole

naturale necontractate;

3. Permis de pescuit recreativ pe habitatele piscicole naturale contractate de către asociațiile de pescari, beneficiare de contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ;

Pentru obținerea permiselor de pescuit recreativ valabile pentru zonele menționate la punctele 1 și 2, persoanele interesate vor trebui să acceseze direct site-ul www.anpa.ro, secțiunea special dedicată, unde după selectarea tipului de permis dorit și introducerea datelor de identificare (Nume, Prenume, CNP , județul/țara de domiciliu, adresa de domiciliu din cartea de identitate), solicitantul va avea acces la permisul de pescuit recreativ, în format printabil cu posibilitate de afișare pe telefonul mobil, având o serie unică și un cod QR pentru verificarea validității permisului respectiv în cazul unui control;

Pentru obținerea permiselor de pescuit recreativ valabile pentru zonele menționate la punctul 3, persoanele interesate se vor adresa asociațiilor de pescari recreativi beneficiare de contracte de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.

Sistemul va permite la introducerea datelor solicitantului blocarea eliberarii permisului în momentul în care respectivul solicitant a avut antecedente sau se află la data solicitării permisului în perioada de interdicție la pescuit.

Eliberarea permiselor se realizează automat de către sistem, permisul fiind însoţit de o fișă de captură, parte integrantă a acestuia, care va fi completată de către beneficiarul permisului, la finalul fiecărei partide de pescuit şi transmisă până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent, după cum urmează:

– Beneficiarii permiselor de pescuit recreativ valabile pentru Marea Neagră, Dunăre cu brațele sale și habitatele piscicole naturale necontractate, direct către ANPA;

– Beneficiarii permiselor de pescuit recreativ valabile pentru zonele contractate, direct către asociațiile de pescari care au eliberat permisul, urmând ca după centralizarea datelor, acestea să le transmită ANPA.

Evidența permiselor eliberate și a persoanelor deținătoare se realizează automat.

Sursa www.anpa.ro

MethodRO
Site Admin
Mesaje: 12
Membru din: Lun Noi 30, 2015 4:41 pm
Localitate: Constanta
Interese:
Ocupaţia:
Contact:

Re: Informatii pentru pescari

Mesajde MethodRO » Dum Apr 14, 2019 8:22 am

COMUNICATE DE PRESA privind emiterea și eliberarea permiselor de pescuit recreativ
În atenția pescarilor recreativi!

În data de 01 aprilie 2019 Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) a postat pe site-ul oficial www.anpa.ro, un anunț privind eliberarea permiselor de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția RBDD, în care s-a menționat că în scurt timp de la publicarea în Monitorul Oficial a modificării Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 60 din 08.03.2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervației Biosferei “Delta Dunării“, ANPA va începe emiterea permiselor de pescuit recreativ pentru anul 2019 prin intermediul unui soft informatic online, data exactă urmând a fi publicată pe site-ul oficial www.anpa.ro. De asemenea, în acest anunț a fost prezentată și modalitatea de obținere a permisului, cât și obligațiile care revin posesorilor de permis de pescuit recreativ.


Vă aducem la cunoștință că în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017, permisul de pescuit recreativ este gratuit, iar Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură nu va percepe nici o taxă în vederea eliberării permisului de pescuit recreativ!

Menționăm toate aceste aspecte pentru ca doritorii de permise de pescuit recreativ să nu devină victimele unor persoane care vor specula noua metodă de emitere a acestora. Ca urmare vă recomandăm să nu apelați la persoane terțe pentru obținerea permisului de pescuit recreativ (care este gratuit) contra unor sume de bani.

Sursa www.anpa.ro


[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1236: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1236: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Înapoi la “HOBBY”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator